แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 301
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บท 9606 ราชบุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ,ธงสัญลักษณ์ ฯลฯ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2565