ข้อมูล อบต.

ประวัติความเป็นมา

        บ้านแก้มอ้นเดิมเป็นหมู่ที่ 7  ของตำบลด่านทับตะโก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2520  ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลแก้มอ้น  ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น  15 หมู่บ้าน    ตามประวัติเล่าว่าตำบลแก้มอ้นในอดีตเป็นชุมชนเผาถ่านมาก่อน  คือผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมักยึดอาชีพเผาถ่านขายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณและมีตัวอ้นเป็นสัตว์คล้ายหนูอาศัยอยู่อย่างชุกชุมผู้คนที่อาศัยอยู่ย่านนั้นจึงมักจับเอาตัวอ้นมาประกอบเป็นอาหารแกล้มกับสุรา   จนต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวใหญ่ขึ้นและได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านชาวบ้านจึงมีความเห็นกันว่าน่าจะเอาลักษณะเด่นของชุมชนมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านจึงได้นำเอาคำว่า แกล้มอ้นอันหมายถึงการนำเอาตัวอ้นมาทำเป็นกับแกล้มมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านและได้เรียกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแกล้มอ้น จนต่อมาได้เรียกเพี้ยนคำว่า “แก้มอ้น” ในปัจจุบัน

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

       " ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริหารแบบมีส่วนร่วม ปรับตัวและเรียนรู้ตลอดเวลา "

พันธกิจ

        ๑.พัฒนาแสวงหาความเป็นเลิศด้านงานบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบสร้างความสำเร็จ

        ๒.ประชาชนมีอาชีพทีเหมาะสมและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

        ๓.พัฒนาศักยภาพของประชาชน และชุมชนให้เข้มแข็งและไม่มองข้ามปัญหาสังคมแม้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย

        ๔.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

        ๕.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม ให้เหมาะสมกับการทำงานแนวใหม่และสอดคล้องกับสังคมไทย

 

 ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก 234 275 243 518 คน
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง 329 472 464 936 คน
หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น 581 761 759 1,520 คน
หมู่ที่ 4 บ้านรางเฆ่ 245 338 332 670 คน
หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา 250 354 361 715 คน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองปากชัฏ 177 251 242 493 คน
หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง 285 420 449 869 คน
หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน 251 241 221 462 คน
หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน 233 326 322 648 คน
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด 133 227 223 450 คน
หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก 117 173 167 340 คน
หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน 113 178 195 373 คน
หมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ 106 178 189 367 คน
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยสำโรง 128 226 222 448 คน
หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง 246 401 384 785 คน
ข้อมูลรวม : คน


สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

สภาพทั่วไป

        ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น     ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอจอมบึง  ห่างจากอำเภอจอมบึงประมาณ  ๒๙ กิโลเมตร

        เนื้อที่ประมาณ  ๑๒๙.๕๐๕  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น  ๘๐, ๙๔๐ ไร่  ๒๕ ตารางวา

ลักษณะภูมิประเทศ

        ทิศเหนือ               ติดต่อกับอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอท่าม่วง และอำเภอเมืองกาญจนบุรี

        ทิศใต้                   ติดต่อกับตำบลด่านทับตะโก  และตำบลเบิกไพร

        ทิศตะวันออก         ติดต่อกับตำบลเบิกไพร  และอำเภอโพธาราม  และอำเภอท่าม่วง

        ทิศตะวันตก           ติดต่อกับอำเภอสวนผึ้ง  และอำเภอด่านมะขามเตี้ย

        พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบและป่าเสื่อมโทรม  มีแม่น้ำลำภาชีไหลผ่านไม่มีแร่ธาตุที่สำคัญ  ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและหินอยู่ในเขตราชพัสดุ และเขต สปก.

 การเมืองการปกครอง

        เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น   มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๒๙.๕๐๕  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น  ๘๐, ๙๔๐ ไร่  ๒๕ ตารางวา  มีพื้นที่เขตการปกครองจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน    มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น   ๒,๙๗๐   ครัวเรือน   มีประชากรทั้งสิ้น  ๙,๔๘๒ คน แยกเป็นชาย ๔,๗๖๘ คน หญิง ๔,๗๑๔ คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๗๓   คน : ตารางกิโลเมตร

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพทางเศรษฐกิจ

        ๑. อาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น   ส่วนมากประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรมเป็นอันดับหนึ่ง  อาชีพรับจ้างเป็นอันดับสอง  และรองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย

        ๒. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น

             - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                        ๕             แห่ง

             - โรงสี                                                        ๔             แห่ง

             - โรงมันและลานตากมันสำปะหลัง                      ๓             แห่ง

สภาพทางสังคม

    มวลชนจัดตั้ง

                ๑. ลูกเสือชาวบ้าน ๑ รุ่น

                ๒. ตำรวจชุมชน ๑ รุ่น 

                ๓. อาสาสมัครป้องกันตนเอง(อปพร.) ๒ รุ่น                                      

                ๔. อาสาสมัครป้องกันตนเอง(อพป.)  ๒ รุ่น                                       

                ๕. อาสาสมัครรักษาความสงบหมู่บ้าน (สรบ.) ๑ รุ่น

    การรวมกลุ่มของประชาชน

             อำนวยกลุ่มทุกประเภท        ๓     กลุ่ม

             แยกประเภทกลุ่ม

             - กลุ่มอาชีพ                     ๓     กลุ่ม

             - กลุ่มออมทรัพย์               ๓     กลุ่ม

             - กลุ่มอื่นๆ                     ๑๕     กลุ่มสภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การศึกษา

    - โรงเรียนประถมศึกษา                    จำนวน     ๙     แห่ง

       ๑) โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก

       ๒) โรงเรียนบ้านทุ่งแจง

       ๓) โรงเรียนบ้านรางเฆ่

       ๔) โรงเรียนบ้านวังปลา

       ๕) โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ

       ๖) โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฏรบำรุง

       ๗) โรงเรียนบ้านพุตะเคียน

       ๘) โรงเรียนบ้านสันดอน

       ๙) โรงเรียนมหาราช ๗    (ขยายโอกาสทางการศึกษา)

    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น           จำนวน               ๑     แห่ง

    - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน         จำนวน             ๑๕    แห่ง

ศาสนา

    สถาบันและองค์กรทางศาสนา  จำนวน  ๘  แห่ง ได้แก่

       ๑) วัดรางเฆ่                          (มีโบสถ์)

       ๒) วัดหนองปากชัฏ                 (มีโบสถ์)

       ๓) วัดแก้มอ้น                        (มีโบสถ์)

       ๔) วัดเขาแดน                       (มีโบสถ์)

       ๕) วัดโป่งกก

       ๖) วัดทุ่งแฝก

       ๗) วัดวังปลา        

       ๘) สำนักสงฆ์พุตะเคียนการบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

    การคมนาคม มีถนนทางหลวงแผ่นดิน  ๑ สาย  ถนนรพช. ถนนโยธาธิการ  ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ถนน สปก. ส่วนมากเป็นถนนลูกรังมีน้ำซับไหลผ่านทำให้ถนนเสียหายง่าย

    การไฟฟ้า

        - จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้     ๑๕     หมู่บ้าน

    การสื่อสาร

        ระบบเสียงตามสายของ อบต.  มีการให้บริการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน  ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่

    การสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

        ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแก้มอ้น

        ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านรางเฆ่

        ๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านทุ่งแฝก

        - อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  ๑๐๐

    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        - ป้อมตู้ยามตำรวจ                         ๑     แห่ง

    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

        - ฝาย                                      ๑๘     แห่ง

        - บ่อน้ำตื้น                              ๑๔๗     แห่ง

        - บ่อบาดาล                              ๗๔     แห่ง

        - ประปาหมู่บ้าน                          ๒๘     แห่ง

        - สระน้ำสาธารณะ                     ๑๕๓     แห่ง

        - ถังเก็บน้ำฝน                            ๓๔     แห่ง

        - อ่างเก็บน้ำ                                 ๘     แห่ง

    แหล่งน้ำธรรมชาติ

        - ลำน้ำ ลำห้วย                              ๒     สาย

        - บึง, หนองและอื่น ๆ                      ๓     แห่งข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

1. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67 )

          1) จัดให้มีบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

          1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

          2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

          4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          5) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

          6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

          7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร

3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)

          1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

          2) ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

          3) ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

          4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

          5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

          6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

          7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

          8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

          9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

          10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

          11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

          12) การท่องเที่ยว

          13) การผังเมือง

4. การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล ต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร ให้นำความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69)

5. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70)

7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ของ อบต. ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71)

8. อาจขอให้ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72)

9. อาจทำกิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตำบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อฃถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73)

 

 

อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

1. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16)

          1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

          2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

          3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

          4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

          5) การสาธารณูปการ

          6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

          7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

          8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          9) การจัดการศึกษา

          10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

          11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

          13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

          14) การส่งเสริมกีฬา

          15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

          16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

          17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

          18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

          19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

          20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

          21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

          22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

          23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

          24) การจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          25) การผังเมือง

          26) การขนส่ง

          27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

          28) การควบคุมอาคาร

          29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          31) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1. ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

        ให้มีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลัง งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  งานบรรจุ     แต่งตั้งการเลื่อนระดับ  งานโอน ย้าย  งานทะเบียนประวัติและบัตร   งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  งานประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ งานดำเนินการทางวินัย  งานเกี่ยวกับการออกจากราชการ  งานเสนอของเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และประกาศเกียรติคุณ   งานธุรการงานสารบรรณกลาง  งานรัฐพิธี  พิธีการต่างๆ งานประชาสัมพันธ์หน่วยงาน งานรับรอง งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ  งานด้านนิติการ และดำเนินคดี    งานเกี่ยวกับตราข้อบัญญัติ ระเบียบของหน่วยงาน งานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์   งานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  งานสาธารณสุข งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการต่างๆ งานสิทธิสวัสดิการทะเบียนประวัติ  การพัฒนาอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน    งานส่งเสริมประชาธิปไตย     งานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานจัดทำระบบข้อมูล  งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนต่างๆราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด  งานอื่นๆ     ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

กองคลัง   

      ให้มีผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเบิกจ่าย รับ นำส่ง เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกและอนุมัติฏีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอื่นๆ งานคำขอเบิกเงิน สวัสดิการต่าง ๆ งานจัดทำบัญชี งานทะเบียนคุมรายได้  รายจ่ายทุกประเภทและจัดทำทะเบียนคุมเงิน  งานจัดทำงบทดลอง  งบแสดงฐานะทางการเงิน   งบทรัพย์สิน งบหนี้สิน  เจ้าหนี้ และเงินสะสมประจำเดือน  ประจำปี งานจัดข้อมูลสถิติการคลัง  งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ  งานเกี่ยวกับซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน  งานการควบคุมรับ-จ่ายพัสดุ  งานตรวจสอบการรับ       จ่ายพัสดุประจำปี  งานเกี่ยวกับทรัพย์สิน งานจัดเก็บภาษีงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

กองช่าง

        ให้มีผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ   งานสำรวจและจัดทำโครงการ    งานออกแบบ และเขียนแบบ งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ งานการควบคุมอาคาร   งานจัดทำแผนที่และแผนผังต่างๆ   งานประมาณโครงการต่างๆ  งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานของส่วนโยธา  งานกำหนดราคากลางของวัสดุและงานต่างๆ ของท้องถิ่น งานวางแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงงานควบคุมการก่อสร้าง  งานคุมการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค  งานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานระบายน้ำ  งานสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย        

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

        ให้มีหัวหน้าส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการกีฬา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมการศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ งานห้องสมุดประชาชน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

• ตรวจสอบภายใน

• วัฒนธรรมองค์กร

- > มาตรฐานการให้บริการ

- > มาตรฐานการปฏิบัติงาน

• การให้บริการ