แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 13 results.
คำสั่งแต่งตั้ง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง.pdf
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น.pdf
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น.pd
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น.pdf
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น.pdf
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น.pdf
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วงนตำบลแก้มอ้น.pdf
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่มีข้อมูล!!