ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 131 ถึง 140 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
1 เมษายน 2565จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เมษายน 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าปูที่นอนขนาด 3.5 ฟุต(พร้อมปลอกหมอน) และผ้าห่ม จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เมษายน 2565จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2565จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564(ปิดเทอม)
11 มีนาคม 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564(ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีนาคม 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564(ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กุมภาพันธ์ 2565จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
25 กุมภาพันธ์ 2565จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศพด. ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
25 กุมภาพันธ์ 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กุมภาพันธ์ 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง