ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 141 ถึง 150 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
21 กุมภาพันธ์ 2565ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2565โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น
1 กุมภาพันธ์ 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564(เดือนกุมภาพันธ์ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กุมภาพันธ์ 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือน กุมภาพันธ์ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กุมภาพันธ์ 2565จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือน กุมภาพันธ์ 2565)
24 ธันวาคม 2564จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง(รถพยาบาลฉุกเฉิน)ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธันวาคม 2564จ้างเหมา(เช่า)เต็นท์ จำนวน 3 หลัง ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 (รวมทั้งสิ้น 7 วัน) ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธันวาคม 2564จ้างทำปฏิทินแขวน ตามโครงการจัดพิมพ์วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น จำนวน 3283 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2564จ้างซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากอุทกภัย บริเวณหมู่ที่ 14 บ้านห้วยสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง