ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-2 of 2 results.
ข้อบังคับตำบล ว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2540
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2547