แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 289
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2565
จ้างเหมา(เช่า)รถปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) รายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2565
ซื้อจัดซื้อผ้าม่าน ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2565
ซื้อจัดซื้อสารส้มกรองน้ำ ของระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุถังดับเพลิงเคมี พร้อมน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 18 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2565
จ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้งบริเวณภายในห้องประชุม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมารถโดยสาร(ไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2565