แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 289
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2565
จ้างทำปฏิทินแขวน ตามโครงการจัดพิมพ์วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น จำนวน 3,304 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนพุตะเคียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดทำสนาม และอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมารำวงย้อนยุค(งานลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่(โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมา(เช่า)เครื่องเสียง(โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565