ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 301 ถึง 310 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
1 กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนางกิมเตียง หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทร์โพธิ์ หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กุมภาพันธ์ 2564ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนางกิมเตียง หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทร์โพธิ์ หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กุมภาพันธ์ 2564จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 กรณีเด็กเพิ่ม
1 กุมภาพันธ์ 2564โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 จุด สายซอยหนองสองตอน - หนองช้างตาย หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น
1 กุมภาพันธ์ 2564โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสมศักดิ์ ภาคภูมิ หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน
25 มกราคม 2564จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มกราคม 2564ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มกราคม 2564จ้างปรับปรุง Website อบต.แก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มกราคม 2564ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มกราคม 2564จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น หมายเลขครุภัณฑ์ 483 57 008,483 57 0012 และหมู่ที่ 6 บ้านหนองปากชัฎ หมายเลขครุภัณฑ์ 483 59 0015-22 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง