ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 261 ถึง 270 จากข้อมูล 367
วันที่ประกาศหัวข้อ
2 สิงหาคม 2564ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สิงหาคม 2564ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สิงหาคม 2564ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สิงหาคม 2564ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 129 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กรกฎาคม 2564จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564)
30 กรกฎาคม 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.)ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กรกฎาคม 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กรกฎาคม 2564ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กรกฎาคม 2564ซื้อจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์และชุดดับเพลิง จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กรกฎาคม 2564ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำ กระชาย สมุนไพรต้านโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง