ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 271 ถึง 280 จากข้อมูล 367
วันที่ประกาศหัวข้อ
20 กรกฎาคม 2564จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บท 9606 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กรกฎาคม 2564จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บท 9606 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กรกฎาคม 2564จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บท 9606 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กรกฎาคม 2564ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กรกฎาคม 2564ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กรกฎาคม 2564จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กรกฎาคม 2564จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษ๊และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กรกฎาคม 2564ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2564จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2564ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดฯ (จำนวน 10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง