ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 251 ถึง 260 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
1 มิถุนายน 2564จ้างเหมาตัดเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 42 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤษภาคม 2564ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤษภาคม 2564ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พฤษภาคม 2564ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2564ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พฤษภาคม 2564ซื้อเครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พฤษภาคม 2564ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (แอลกอฮอล์ล้างมือ,สบู่ก้อนฆ่าเชื้อ, โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พฤษภาคม 2564ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤษภาคม 2564ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พฤษภาคม 2564ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ในกิจการงานประปาหมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง