ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 251 ถึง 260 จากข้อมูล 367
วันที่ประกาศหัวข้อ
13 สิงหาคม 2564ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 สิงหาคม 2564ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ(ต่อเนื่องระยะที่ 2 ปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สิงหาคม 2564ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ(ต่อเนื่องระยะที่ 2 ปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สิงหาคม 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 สิงหาคม 2564จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 สิงหาคม 2564ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 สิงหาคม 2564ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 สิงหาคม 2564ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 สิงหาคม 2564จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
2 สิงหาคม 2564ซื้อขวดพลาสติกหัวสเปรย์ จำนวน 650 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง