ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 367
วันที่ประกาศหัวข้อ
18 กรกฎาคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านคนพิการ(นางเล็ก มักน้อย) หมู่ที่ 12 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2567จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ(นางจำนงค์ พวงทอง)หมู่ที่ 4 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน(นางจำนงค์ พวงทอง) หมู่ที่ 4 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านคนพิการ(นางเล็ก มักน้อย) หมู่ที่ 12 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กรกฎาคม 2567ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียม จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม(โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกร การปลูกพืชแบบไร้ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสมศักดิ์ ภาคภูมิ หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิถุนายน 2567ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิถุนายน 2567ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.บ้านพุตะเคียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง