ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 241 ถึง 250 จากข้อมูล 367
วันที่ประกาศหัวข้อ
17 กันยายน 2564ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2564ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ชุดสร้างภาพ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2564ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กันยายน 2564ซื้อสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กันยายน 2564ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กันยายน 2564ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 กันยายน 2564ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (จำนวน 5 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 สิงหาคม 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2564ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2564วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ