ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 151 ถึง 160 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
29 พฤศจิกายน 2564ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2564ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2564ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2564ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (น้ำยาฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2564ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2564จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
20 พฤศจิกายน 2564ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พฤศจิกายน 2564ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พฤศจิกายน 2564ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พฤศจิกายน 2564ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง