ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 339
วันที่ประกาศหัวข้อ
30 พฤศจิกายน 2565จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤศจิกายน 2565จ้างทำปฏิทินแขวน ตามโครงการจัดพิมพ์วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น จำนวน 3,304 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤศจิกายน 2565ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565จ้างเหมา(เช่า)เครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565จ้างเหมา(เช่า)เครื่องเสียง(โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565จ้างเหมาตกแต่งสถานที่(โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565จ้างเหมารำวงย้อนยุค(งานลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดทำสนาม และอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนพุตะเคียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง