ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 339
วันที่ประกาศหัวข้อ
12 กันยายน 2565ซื้อจัดซื้อผ้าม่าน ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2565จ้างเหมา(เช่า)รถปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) รายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2565ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2565ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 สิงหาคม 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุถังดับเพลิงเคมี พร้อมน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 18 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 สิงหาคม 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 สิงหาคม 2565ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กรกฎาคม 2565จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กรกฎาคม 2565จ้างเหมารถโดยสาร(ไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กรกฎาคม 2565จ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้งบริเวณภายในห้องประชุม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง