ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 367
วันที่ประกาศหัวข้อ
25 ตุลาคม 2565จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้า คันหมายเลขทะเบียน 83-0312 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ตุลาคม 2565ซื้อวัสดุระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ตุลาคม 2565โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด สายซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง
7 ตุลาคม 2565โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 บ้านนายมานพ จันทร์แก่น หมู่ที่ 4 บ้านรางเฆ่
7 ตุลาคม 2565โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(แคป)
4 ตุลาคม 2565จ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ตุลาคม 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ตุลาคม 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ตุลาคม 2565จ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ตุลาคม 2565จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง