ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
4 ตุลาคม 2565จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
4 ตุลาคม 2565จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2565จ้างเหมากำจัดปลวก ภายในและบริเวณรอบอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2565ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2565ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2565ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2565ซื้อจัดซื้อสารส้มกรองน้ำ ของระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2565ซื้อจัดซื้อผ้าม่าน ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2565จ้างเหมา(เช่า)รถปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) รายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กันยายน 2565ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง