ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
28 กุมภาพันธ์ 2566จ้างเหมาซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่านบริเวณบ้านนายบุญนาค อินทร์คง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2566จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2566ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2566จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2566ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2566 และนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2566ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2566 และนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2566จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ 437 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2565จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤศจิกายน 2565จ้างทำปฏิทินแขวน ตามโครงการจัดพิมพ์วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น จำนวน 3,304 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤศจิกายน 2565ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง