ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
9 กรกฎาคม 2565ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2565จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กน 4207 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2565จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน บย 6580 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2565ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2565ซื้อน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน 9 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2565ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2565ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 5,431 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2565จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน บย 6580 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง