แผนอัตรากำลัง

Displaying 6-10 of 12 results.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคคลากร 2564 - 2566.pdf
หลักเกณฑ์การพัฒนา.pdf
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล.pdf
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน.pdf
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล.pdf
เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตำบล ปี 2566.pdf