ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 31 ตุลาคม 2560 งบทดลอง เดือน ตุลาคม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 ตุลาคม 2560 ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 ประเภท : งบทดลอง 30 กันยายน 2560 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 21 ตุลาคม 2559 ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ประเภท : งบทดลอง 30 กันยายน 2559 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 กันยายน 2559 งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
 ประเภท : งบทรัพย์สิน 30 กันยายน 2559 งบทรัพย์สิน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2559 งบแสดงฐานะการเงิน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2558 งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558