ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2561 ประกาศเรื่องการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2561 งบรายรับ รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2561 งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
 ประเภท : งบทดลอง 31 สิงหาคม 2561 งบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : งบทดลอง 6 สิงหาคม 2561 งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2561
 ประเภท : งบทดลอง 10 กรกฎาคม 2561 งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
 ประเภท : งบทดลอง 31 มีนาคม 2561 งบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
 ประเภท : งบทดลอง 31 มกราคม 2561 งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561
 ประเภท : งบทดลอง 31 ธันวาคม 2560 งบทดลอง เดือน ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 ประเภท : งบทดลอง 30 พฤศจิกายน 2560 งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560