ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 3 มีนาคม 2566 งลทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 15 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเรื่อง รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบทดลอง 3 กุมภาพันธ์ 2566 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 มกราคม 2566 รานงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1
 ประเภท : งบทดลอง 5 มกราคม 2566 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565
 ประเภท : งบทดลอง 1 ธันวาคม 2565 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 พฤศจิกายน 2565 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบทดลอง 3 พฤศจิกายน 2565 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 ตุลาคม 2565 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 ตุลาคม 2565 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2565