ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 ตุลาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 17 สิงหาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 พฤษภาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 เมษายน 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 ธันวาคม 2564 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 กุมภาพันธ์ 2564 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 มกราคม 2563 ประกาศเรื่องการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2561 ประกาศเรื่องการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2561 งบรายรับ รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2561 งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561