แสดงข้อมูลตั้งแต่ 281 ถึง 290 จากข้อมูล 301
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิหน้าผากและร่างกาย ระบบอินฟาเรด โดยไม่ต้องสำผัส (ชนิดติดตั้งฝาผนัง,ชนิดพกพา) เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บย6580 ราชบุรี (ตัดผุ/ทำสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนางกิมเตียง หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทร์โพธิ์ หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านพุม่วงที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนางกิมเตียง หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทร์โพธิ์ หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนางกิมเตียง หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทร์โพธิ์ หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสมศักดิ์ ภาคภูมิ หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน1 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 จุด สายซอยหนองสองตอน - หนองช้างตาย หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น1 กุมภาพันธ์ 2564
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 กรณีเด็กเพิ่ม1 กุมภาพันธ์ 2564