ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 271 ถึง 280 จากข้อมูล 339
วันที่ประกาศหัวข้อ
10 มิถุนายน 2564จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิถุนายน 2564ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิถุนายน 2564ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร (ชนิดมือถือ) จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิถุนายน 2564จ้างเหมาตัดเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 42 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤษภาคม 2564ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤษภาคม 2564ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พฤษภาคม 2564ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2564ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พฤษภาคม 2564ซื้อเครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พฤษภาคม 2564ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (แอลกอฮอล์ล้างมือ,สบู่ก้อนฆ่าเชื้อ, โดยวิธีเฉพาะเจาะจง