ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 316
วันที่ประกาศหัวข้อ
23 พฤษภาคม 2565จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำประปาผิวดินของระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2565จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น(ห้องประชุมและห้องผู้บริหาร)
23 พฤษภาคม 2565ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤษภาคม 2565จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครง หน้าทิ้งขยะ จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤษภาคม 2565จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤษภาคม 2565จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤษภาคม 2565ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บท 9606 ราชบุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤษภาคม 2565ซื้อวัสดุก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤษภาคม 2565ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤษภาคม 2565ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง