แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 301
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2565
จ้างเหมา(เช่า)รถปรับอากาศ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) รายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2565
ซื้อจัดซื้อผ้าม่าน ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2565
ซื้อจัดซื้อสารส้มกรองน้ำ ของระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุถังดับเพลิงเคมี พร้อมน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 18 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2565
จ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้งบริเวณภายในห้องประชุม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2565