โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ปี 2564

25 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
 
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องอาหาร การออกกำลังกาย
 
2. เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในประชาชนชาย ๓๕ ปีขึ้นไป
 
3. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตรายใหม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสูงด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลเรื่องอาหาร การออกกำลัง
 
กาย อารมณ์ สุรา บุหรี่ (3อ2ส)
 
เป้าหมาย
 
ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านทุ่งแฝก จำนวน 900 คน
วิธีดาเนินการ
 
ขั้นเตรียมการ
 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
 
2. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักการประกันสุขภาพ อบต. แก้มอัน
3. สํารวจกลุ่มเป้าหมายตาม ระบบ JHCIS
 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ แนวทางการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 
ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรอง
 
7. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้
 
8. สรุปผลการดาเนินโครงการ