แผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-5 of 11 results.
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผลการให้คะแนนติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.แก้มอ้น ปี2566
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566