โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในประชาชน

26 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเกษตรกร ได้รับการประเมินความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีและตรวจ
 
2.เพื่อให้ประชาชนที่มีระดับสารเคมีในเลือดระดับไม่ปลอดภัย ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ ๘๐
3.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีระดับสารเคมีในเลือด เกณฑ์ปกติและปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕
 
วิธีดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
 
1.  ประชุมชี้แจงโครงการ แนวทางการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 
2.  ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรทราบ
 
3.  เตรียม เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองโดยการตรวจเลือด
 
4.  ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกาย จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๑ วัน ๕. ติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้มีระดับเลือดไม่ปลอดภัย
 
5.  ประเมินผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน
 
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและผู้สนใจ หมู่ที่ ๔,๖,๙,๑๓ ตำบลแก้มอ้น จำนวน ๑๕๐ คน