การเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

21 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดทราบเกี่ยวกับการรายงานสรุปผลของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2