โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วย สุขบัญญัติ 10 ประการตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2564

29 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์/ ตัวชี้วัด

  1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลด้านสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ
  2. เพื่อสร้างเสริม และปลูกฝังพฤติกรรมในการดูแลสุขอนามัยที่ดี

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุตำบลแก้มอ้น  จำนวน 150 คน

สถานที่ดำเนินการ

  1. ศาลาผู้สูงอายุ สถานีอนามัยตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  2. ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  3. ศาลาวัดรางเฆ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!