โครงการ“ป้องกัน” และ“เตือนภัย” ผู้สูงวัยห่างไกลโรคไข้เลือดออกด้วยสมุนไพรไล่ยุง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2564

29 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์/ ตัวชี้วัด

  1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก และตระหนักถึงอันตรายของยุงลายและโรคไข้เลือดออก
  2. เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้วิธีการนำสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันยุงที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุตำบลแก้มอ้น จำนวน 150 คน

สถานที่ดำเนินการ

  1. ศาลาผู้สูงอายุ สถานีอนามัยตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  2. ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 1 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  3. ศาลาวัดรางเฆ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!