โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แกนนำตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ปี 2564

18 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้แกนน้ำสตรีกลุ่มเป้าหมาย 30-70 ปี ได้มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม

เพื่อให้แกนนำสตรีกลุ่มเป้าหมาย 30-70 ปี ได้รับการฝึกปฏิบัติตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย 30-70 ปี ที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!