โครงการสร้างสรรค์อาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “กิจกรรม ชุมชนปลอดยุง ด้วยสมุนไพรไล่ยุง”ประจำปีงบประมาณ 2564

21 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “กิจกรรม ชุมชนปลอดยุง ด้วยสมุนไพรไล่ยุง”ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยกลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน      มีความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก และตระหนักถึงอันตรายของยุงลายและโรคไข้เลือดออก และรู้วิธีการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกำจัดและป้องกันยุงจากสมุนไพรที่หาได้ตามแหล่งชุมชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังสามารถเพิ่มเป็นอาชีพเสริม มีรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้นได้