โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด

24 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด   โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านระบบ KTB Coporate Online ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น คนละ 2,000.00 บาท จำนวน 39 คน เป็นเงิน 78,000.00 บาท ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เพื่อผู้ปกครองได้ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการศึกษาของบุตรหลานต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!