ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

15 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ได้ดำเนินการจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ประจำปี 2564 และได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องข่าวภาษีไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น โดยให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนมิถุนายน 2564  หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบกับคำร้องคัดค้านนี้และให้มีสิทธ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารส่วนท้องถิ่นในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 

หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น มีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 032-739424-109 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง