ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

1 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เนื่องด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว428 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่องจากปี 2563 ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ.2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ภายในกำหนด 2 เดือน แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เบอร์โทร 032-739424-109 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง