ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2564

1 ธันวาคม 2563
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลแก้มอ้น ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ได้ที่

1 บอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องภาษี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น 

2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน (ตำบลแก้มอ้น)

หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง