ประกาศ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินประจำีปี 2557-2560

4 กันยายน 2556
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินประจำปี 2557-2560

        สิ่งที่ท่านต้องดำเนินการ

        1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าของที่ดิน

        2. สำเนาบัตรประจำตัีวประชาชน

        3. เอกสารสิทธิ์หรือเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

        4. สำเนาใบเสร็จปีสุดท้ายที่เสียภาษี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!