ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)

29 พฤษภาคม 2563
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เป็นเวลา 30 วัน พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการดังกล่าวให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบถึงรายการทรัพย์สินของท่านทางไปรษณีย์ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง