โรงเรียนมหาราช 7

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนมหาราช ๗    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๑๐ ด้วยทุนโดยเสด็จพระราชกุศลของสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  ทรงพระราชทานเงินเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารเรียน 
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) นายจำรัส   เชี่ยวพรรษา มอบที่ดินให้โรงเรียนจำนวน ๑๕ไร่   ราษฏรบ้านแก้มอ้นได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ จำนวน ๗,๖๒๓.๗๕ บาท และบริจาคเป็นค่าวัสดุและแรงงานคิดเป็นเงิน ๙,๖๕๐ บาท  เริ่มแรกกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗  เป็นผู้ดำเนิน การก่อสร้าง  ต่อมาหน่วยทหารกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์  คณะครูอำเภอจอมบึง และประชาชนชาวแก้มอ้น ได้ร่วมก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  เป็นอาคารไม้ ๓ ห้องเรียน  อยู่ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน มี ส.ต.อ.บุญธรรม   โอฬาลึก  เป็นครูผู้สอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ส่งครูมาช่วยสอนอีก ๒ คน คือ นายนิยม    อัยราน้อย  และนายผัน   ลำดวน


              วันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๑  สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์   ได้ทรงเสด็จมาเปิดป้ายชื่อ

“โรงเรียนมหาราช ๗”    พระราชทานอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียน และพระราชทานสมุด ดินสอ เสื้อผ้า แก่เด็กนักเรียน (ชาย๗๘ คน หญิง ๗๓ คน) พร้อมกันนี้ทรงพระราชทานเหรียญ “มหาราช”  ให้ข้าราชการที่เข้าเฝ้า   พระองค์ทรงปลูกต้นมะม่วงไว้ทางทิศตะวันตกของอาคารเรียน  ๑  ต้น  และองค์รักษ์ปลูกไว้ทางทิศตะวันออกอีก  ๑  ต้น
๘ ตุลาคม ๒๕๑๑   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน โดยผู้กำกับการตำรวจชายแดน

เขต ๗ ได้ทำพิธีมอบโรงเรียนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  โดยมี นายยุทธ    หนุนภักดี   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ   เริ่มแรกให้ นายนิยม    อัยราน้อย  รักษาราชการตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาปี ๒๕๑๕  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น นายผัน   ลำดวน  ตำแหน่ง ครูตรี ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนครูใหญ่  ปี ๒๕๒๐ ได้รับ งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน ๖ ห้อง แบบ ป ๑ ก

                           ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๓    โอนมาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ   ในปีนี้ได้รับงบประมาณจำนวน ๓๕๐,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน  ๔ ห้อง

                                ๑๗   สิงหาคม  ๒๕๒๗    นายเจริญ    ธนาเจริญศรี  มาเป็นผู้บริหารตำแหน่งครูใหญ่

                                ๑๖   พฤษภาคม  ๒๕๒๙    นายชาลี     บุญส่ง   มาเป็นผู้บริหารตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                                ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๓๐   นายจำรอง     เส็งสาย   มาเป็นผู้บริหารตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  
  วันที่๓๐  มกราคม  ๒๕๓๓   นายจันทร์     สุขปรีชา ได้มอบที่ดินส่วนที่ติดลำห้วยในปัจจุบันให้โรงเรียน จำนวน ๑๕ ไร่  ปีการศึกษา ๒๕๓๓ โรงเรียนเปิดโครงการนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

มีนักเรียนเริ่มแรก จำนวน ๒๑ คน ได้รับงบประมาณปี ๒๕๓๕ จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (อาคาร ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน) และปี ๒๕๓๖ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (อาคาร ๒ ชั้นใต้ถุนโล่ง ปัจจุบันต่อเติมชั้นล่าง) ในปีการศึกษา ๒๕๓๖  เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ต่อมาเมื่อวันที่ ๗  เมษายน  ๒๕๓๘  นายฉลาด   เชี่ยวพรรษา และนางจ่าย   ภังคานนท์ ได้ทำหนังสือมอบที่ดินแปลงซึ่งเป็นกรณีพิพาทให้กับโรงเรียน จำนวน ๙ ไร่

               
                         ปีการศึกษา ๒๕๔๗  มาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑   สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

                                ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐  นายดุสิต   สวัสดิภาพ มาเป็นผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ทำการก่อสร้างฐานพระและเสาธง  ห้องสหกรณ์โรงเรียน อาคารประกอบห้องสมุด และปรับปรุงอาคารแบบ ป ๑ ก เดิม เป็นอาคารปฏิบัติการ  ในระหว่างปี  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓  ได้ดำเนินการจัดหางบประมาณสร้างโรงอาหารหลังใหม่   ใช้งบบริจาครวมทั้งสิ้น  ๑,๑๙๙,๐๐๐ บาท  โรงไฟฟ้าราชบุรีให้งบประมาณจัดสร้างเวทีโรงอาหาร 

   
  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  มาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ ๑   ได้งบประมาณปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔  ปรับปรุงอาคารและปรับภูมิทัศน์โรงเรียน   จัดทำอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๓/๒๖ (โรงฝึกงาน) จำนวน ๒ หลัง  ส้วม ๔ ห้อง (แบบ สพฐ. ๔) และส้วมนักเรียนหญิง
๖ ที่/๔๙    รั้วโรงเรียนแบบมาตรฐานยาว  ๑๙๖  เมตร   ซุ้มประตูและป้ายชื่อโรงเรียน   ถนนคอนกรีต  ลานคอนกรีต และลานสนามกีฬาฟุตซอล