ราคากลางงานก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณบ้านนายติ่ง ศรีสงสาร หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

5 กรกฎาคม 2560
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ราคากลางงานก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณบ้านนายติ่ง  ศรีสงสาร หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก ตำบลแก้มอ้น  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง