ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน สายบ้านนางหริ่ง ใจมั่น ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

20 มิถุนายน 2560
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน สายบ้านนางหริ่ง ใจมั่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 565.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,695.00 ตารางเมตร  ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี( รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง