คำถาม :

ความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.แก้มอ้น

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ส่งคำตอบของคุณ