งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างเหมา(งานบริหารทั่วไป)