สำนักงานปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน